040-6469366 [email protected]
Tietosuoja-asetus GDPR
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25. toukokuuta 2018, ja olemme päivittäneet tietosuojalausekkeemme ajan tasalle.

Henkilötietojesi varovainen ja erittäin huolellinen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Toimimme aina laissa määritellyn hyvän tietojenkäsittelyn mukaisesti ja varmistamme, että yksityisyytesi ei vaarannu.

vaasanpaljuvuokraus.fi asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on vaasanpaljuvuokraus.fi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

vaasanpaljuvuokraus.fi, Contact & Travel Finland Oy, Pitkänevantie 10 65280 Vaasa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Terho Piittari, terho.piittari@ctf.fi, 045 126 1005

3. Rekisterin nimi

vaasanpaljuvuokraus.fi asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitustenkin kannalta tai Contact & Travel Finland Oy:n lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

* Contact & Travel Finland Oy säilyttää kuluttaja-asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaan asiakkuus jatkuu, ja kaksi vuotta tämän jälkeen, ellei Contact & Travel Finland Oy:lla ole muita käsittelyperusteita, kuten käsittely kirjanpitovelvoitteiden toteuttamiseksi tai suoramarkkinoinnin lähettämiseksi.

* Contact & Travel Finland Oy säilyttää suoramarkkinointitarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietoja niin kauan kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Tällöin Contact & Travel Finland Oy säilyttää tiedon markkinointikiellosta, ellei rekisteröity vastusta tällaista käsittelyä.

* Contact & Travel Finland Oy säilyttää kirjanpitoon liittyviä tietoja 6 vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi päättyy.

* Contact & Travel Finland Oy säilyttää muita tietoja kuten yhteystietoja Contact & Travel Finland Oy:n asiakasrekisterissä niin kauan kuin edustaja edustaa Contact & Travel Finland Oy asiakasyritystä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Contact & Travel Finland Oy:n ylläpitämien verkkosivujen (vaasanpaljuvuokraus.fi) kautta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin alihankkijoina toimiville yrityksille joiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset ja jotka käsittelevät tietoja lain mukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lisäksi tiedonsiirto ja säilytys on toteutettu GDPR tuetuissa salatuissa ohjelmistoissa jossa säilytys, siirto ja kommunikaatio on täysin salattua.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).